Klávesnica

 - vstup počítača

 

- slúži na vkladanie znakov a ovládanie počítača

 

 

Základné rozdelenie klávesnice

 

  a, funkčné klávesy - F1 až F12

   b, alfanumerický blok

 

  c, prepínače - Shift, Ctrl, Alt, CapsLock, BackSpace, Tab, Enter

 

   d, kurzorové klávesy

 

  e, systémové klávesy -  Print Screen, Scroll Lock, Pause Break

 

  f, numerická/kurzorová časť -  jej funkciu prepína kláves NumLock

 

 g, multimediálne a internetové klávesy

 

 

- pripája sa konektormi PS/2 alebo USB

 

 

Enter - počítaču dá povel na vykonanie príkazu

 

Esc - zruší voľbu

Shift - písanie jedného veľkého písmena

 

CapsLock - prepne trvalé písanie veľkých písmen

 

 

BackSpace - zmaže znak pred kurzorom

 

Delete - zmaže znak pod kurzorom

 

Insert - prepína režim vkladania a prepisovania údajov

 

Home - presunie kurzor na začiatok riadku

End - presunie kurzor na koniec riadku

 

Page Up - "skočí" kurzorom hore

 

Page Down - "skočí" kurzorom dole

 

 

Cvičenie: Otvor program MS Word a napíš nasledujúce znaky:

P a B, č : Ď ! é 7 Ch @ _ Í – K ? F ( ŕ ď Ľ 1 + Ť ; ĺ °